top of page

Libri “Këngë folklorike nga treva Krajë Shestan” është një libër ku është bërë koleksionimi i këngëve të moçme nga kjo trevë. Këngët janë grumbulluar nga indivit të ndryshë nga treva në fjalë ku autori ka shkuar vetë tek individët që kanë treguar këngët qe gjinden të botuara në këtë libë ku përfshihen rreth 220 këngë. Qëllimi i botimit këtij libri është ruajtja e këngëve folklorike nga kjo trevë si pjesë e trashëgimis kulturore të trevës ku janë grumbulluar këngët. Në fund të librit lexuesi mund të njihet edhe me personat qe treguan këngët ku janë shoqëruar me fotografi personale. 

 

The book "Këngë folklorike nga treva Krajë Shestan" is a book that contains a collection of old songs from this region.  The songs have been collected by different individuals from the three in question, where the author himself went to the individuals who showed the songs that are published in this book, which includes about 216 songs.  The purpose of publishing this book is to preserve folk songs from this region as part of the cultural heritage of the region where the songs were collected.  At the end of the book, the reader can get to know the people who sang the songs accompanied by personal photos.

Këngë Folklorike Nga Treva Krajë Shestan

$20.00Price
    bottom of page