top of page

Libri “Dokumente të ndryshme nga e kaluara e Krajës dhe Shestani” është një libër ku autori ka bërë koleksionimin e disa dokumentave rreth trevës në fjalë. Dokumentet janë grumbulluar në bazë të literaturës së lexuar ndër vite. Dokumentat janë të shënuar në formën origjinale se si autori i ka hasur në literatur dhe janë të shoqëruara me fotografi të ndryshme. Janë gjithsejt të koleksionuar 252 dokumente te ndryshme. Në pjesën e dytë të librit autori shënon biografin e përsonaliteteve të njohura krajane ose me origjin nga kjo trevë. Gjithsejt janë 64 biografi të 64 personaliteteve te njohura krajane po ashtu të shoqëruara me fotografi përsonale. 

 

The book "Dokumente të ndryshme nga e kaluara e Krajës dhe Shestanit" is a book where the author has collected some documents about the region in question.  The documents have been collected based on the literature read over the years.  The documents are marked in the original form as the author encountered them in the literature and are accompanied by various photographs.  A total of 252 different documents have been collected.  In the second part of the book, the author records the biographies of well-known regional personalities or those originating from this region.  In total, there are 64 biographies of 64 well-known regional personalities, also accompanied by personal photographs. 

Dokumente të ndryshme nga e kaluara e Krajës dhe Shestanit

$30.00Price
    bottom of page