top of page

Libri “Durimi dhe durueshmëria sipas parimeve Islame” është një libër ku gjatë leximit të literaturës Islame bëra një koleksionim të disa temave rreth durimit se si njeriu duhet të ketë durim gjatë jetës së përditshme duke u përballur edhe me gjëra të padëshirueshme të cilat këto gjëra trajtohen në tema të ndryshme por kryesisht duke u ndërlidhur me parimet Islame. 

 

The book "Durimi dhe durueshmëria sipas parimeve Islame " is a book where, while reading Islamic literature, I made a collection of some topics about patience, how a person should have patience during everyday life while also facing undesirable things which these things are treated  on various topics but mainly relating to Islamic principles.  And so, after collecting some topics, he suggested that I compile them into a book and publish it.  

Durimi Dhe Durueshmëria Sipas Parimeve Islame

$20.00Price
    bottom of page