top of page

Libri “Dasma Krajane dhe ceremoniali i saj” ka në shqyrtim traditën e dasmës në këtë trevë në të kaluarë dhe ate të ditëve të sotit në trevën e Krajës. libri është si qëllim i ruajtjes së traditë së trevë dhe në përgjithësi që gjeneratat e reja nga treva e Krajës të njihen pak a shumë me këtë trashëgimi kulturore të trevës së tyre. libri po ashtu bë fjalë edhe për traditat e ndryshme që përfshihen që nga fejesa e çiftit e deri në ditën e dasmë. lexuesi duke lexuar këtë libër do të hasë në disa tredita se si eshtë zhvilluar dasma në të kaluarën dhe si zhvillohen sot në trevën e Krajë. libri eshte i shoqëruar me fotografi të shumta.

 

The book "Dasma Krajane dhe ceremoniali i saj" examines the tradition of the wedding in this region in the past and that of today's days in the region of Kraja.  the book is aimed at preserving the tradition of the region and in general so that the new generations from the region of Kraja become more or less familiar with this cultural heritage of their region.  the book also talked about the different traditions that are involved from the couple's engagement to the wedding day.  the reader, reading this book, will come across a few three days of how weddings took place in the past and how they take place today in the region of Kraja.  the book is accompanied by many photographs.

Dasma Krajane Dhe Ceremoniali I Saj

$20.00Price
    bottom of page